Rada Muzeum

Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 z póź. zm.) w Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku działa Rada Muzeum. Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia działalność muzeum a także zatwierdza roczny plan jego działań. Członkowie Rady Muzeum Ziemi Prudnickiej są powoływani co 4 lata przez Radę Miejską w Prudniku.

Skład Rady Muzeum na lata 2016-2020:

  • Stanisław Derda - przewodniczący
  • Maria Strońska
  • Franciszek Dendewicz
  • Stanisław Hawron
  • Beata Wewiórka